kulturkalender.org

Schloss Ummendorf

20. Ummendorfer Adventsmarkt vom 5. bis 6. Dezember 2015 im Schloss Ummendorf

Adresse:

Schloss Ummendorf
Biberacher Straße 5
88444 Ummendorf
(0 73 51) 34 77-0 fon
(0 73 51) 34 77-15 fax
Schloss Ummendorf im Internet
eMail an Schloss Ummendorf